Talollinen ja lautamies Gabriel Muukka (1821 - 1900) oli eläessään yksi merkkimiehistä Lemillä. Hän oli monitaitoinen. Muukka jakoi mm. maanmittarina tiloja omassa ja naapuripitäjissä. Lisäksi hän toimitti irtaimen tavaran jakoja ja kirjoitti perunkirjoja sekä muita asiakirjoja.

Kun muurari ei saanut hänen kotitalonsa uunia vetämään, hän purki sen ja rakensi uunin uudelleen toimivaksi. Riihtä rakennettaessa häneltä kysyttiin, kuinka hän sai yksin seinähirren ylös korkean riihen salvokseen? Hän vastasi: "Kyllä se menee neuvojen kanssa". Muukka oli pienikasvuinen ja heikko ruumiiltaan, mutta suuri älyltään.

Hän opasti nuoria miehiä virsikanteleen rakentamisessa ja nuottien lukemisessa. Kaiken tämän lisäksi hän toimi itseoppineena kelloseppänä, josta oheinen lehtiartikkeli kertoo:

"Erinomaista taipumusta tekniselle alalle on osoittanut Lemin pitäjässä talollinen Kaapreli Muukka, joka nykyään on 67 wuoden wanha harmaa tukkanen, waan wieläkin erittäin puhelias wanhus: Hän kertoo pienenä poikana korjanneensa isänsä kellon sekä sittemin on korjaillut tasku= että seinäkelloja. Joku aika sitten on hän walmistanut ominpäin tasku= sekä seinäkellon hywällä menestyksellä. - Nykyään on hän rakentanut suuremmoisen kellon, jonka hän on pannut käymään sitä warten pihalle rakentamansa torniin. Tornin neljälle kulmalle on hän asettanut taulut, joista kaikista tulee wiisarit osoittamaan ajan kulkua. Tähän kelloon on hän itse walmistanut kaikki osat kotonansa. Koneen, jolla hän kellon hammaspyörien hampaat walmistaa, on hän itse tehnyt ja se onkin hywin järjellä tawalla tehty; mutta sen osiin on pantu puuta, m.m. sellaisinkiin paikkoihin, joissa kaikissa olisi kenties rauta edullisempana olemassa. - Nyt hän lisää puheena olewan kellonrakennuksia laittamalla sen sellaiseksi, jotta naapuritkin kuutemalla kuulewat joka tunnin (kenties puolenkin) päästä paljonko Muukan tornikellon on. Kaikkiin näihin mainittuihin neljään tauluun ei hän ole wielä ehtinyt panna wiisaria osoittamaan ajan kulkua, waan kaikki osat on hän jo walmistanut. - Kello käypi erittäin warmasti. - On huomioon otettawa hänen teknillinen kykynsä ja kätewyydensä sen tähden, kuin hän ei ole ollut oppilaana kellään kellosepällä, missään oppilaitoksessa wähääkään aikaa - eikä ole myös käynyt mainitunlaisia laitoksia missään tarkastamassa. - Hän on m.m. tehnyt kaksi polkupyörää, jotka owat jokseenkin hyvin tehdyt ja tarkoitustaan täyttäwät".

Lähde: Lappeenrannan Uutiset n:o 10/1889, 5.2.1889.

Talollinen ja entinen lautamies Gabriel Muukka kuoli 78 vuoden ja 8 kuukauden ikäisenä 23.5.1900 ja hän oli kotoisin Lemin Suontakaisen kylästä. Muistokirjoitus löytyy mm. Wiipuri-lehdestä n:o 45/1900.

Tämä tornikello oli Rynkä-nimisen jauhoaitan katolle rakennetussa tornissa Suontakaisen kylässä. Rakentamisvuosi oli ilmeisesti 1888. Rakennus purettiin vuonna 1928. Etelä-Savo n:o 128/1938. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.