Tuomiokirja vuodelta 1728

Kymenkartanon läänin ja Lappeen kihlakunnan renovoidut tuomiokirjat. Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1728. Nide KO a:34 sivut 607-608. Syyskäräjät 29.10.1728-. Kansallisarkisto.

Bonden Lars Jöransson ifrån Sorfwarimäki tilltalade

des granne Petter Andersson, för det han skall wid

swede huggandet under 4 Cap=Land öhwerskridit rån uppå

Larses ägor hwartill ej Petter neka kunde sedan han

blifwit underrättad derom at emellan deste hemman

behörig skillnad finnas, skolandes åwärkan i förseende sig

tilldragit, hwarföreoch som parterne med hwarannan

denne sak således i wänlighet bijlade, at Petter lofwade

till Lars hälften af den wäxt, som kan falla af den

andelse, som på Lars ägor är till wärkat förblif wandes

jordstycket under des rätta Bohlstad; altså at emedan

Lars dermed war tillfred; the låter och Rättan för sin

dehl härwid förblifwa, och föreningen YH: Baron och

Landshöfdingens godfinnande odminkel underställer så wide

hemt är Crono.